• Moderni radio sistemi, princip rada i osobine. Postupak planiranja i projektovanja radio veze i  principi projektovanja antena. Upotreba elektromagnetne simulacije u postupku projektovanja. Softverski i kognitivni radio. Sistemi za globalno pozicioniranje, sistemi za zemaljsku navigaciju. RFID. Radio prenos na ultra širokim opsegu frekvencija (UWB). 3G i 4G mreže.Radari. Detektori metala.

    Izborni predmet na I semestru master studija, smer Elektronika i Mikrosistemi.